Wszystko o UDT: Wymagana dokumentacja

Dokumentacja wykonawcza powinna zawierać opis techniczny, określający co najmniej:

– nazwę i adres wytwórcy

– nazwę i adres nabywcy (do wypełnienia)

– typ przenośnika, numer fabryczny i rok produkcji

– rodzaj przenośnika i jego przeznaczenie


Do powyższego opisu dołącza się ponadto:

– rysunek przedstawiający ogólny widok przenośnika, z podaniem wymiarów gabarytowych i wymiarów określających jego parametry techniczno – ruchowe

– schematy elektryczne ideowe i montażowe wraz z opisem

– schematy hydrauliczne i pneumatyczne wraz z opisem

– schematy kinematyczne poszczególnych mechanizmów

– informacje dotyczące rodzaju silników elektrycznych, hydraulicznych lub pneumatycznych, przekładni zębatych, hamulców z podaniem współczynników pewności hamowania

– informacje dotyczące rodzaju materiałów użytych do budowy elementów nośnych konstrukcji

– informacje o rodzajach cięgien nośnych z podaniem współczynników bezpieczeństwa

– informacje o zastosowanych ogranicznikach ruchów roboczych, urządzeń sygnalizacyjnych oraz torów jezdnych


Dodatkowo należy załączyć wystawione przez wytwórcę:

– poświadczenie zgodności dla przenośników wytwarzanych seryjnie jako potwierdzenie wykonania tego przenośnika zgodnie z przebadanym typem

– poświadczenie prawidłowości wykonania i zbadania przenośnika


Dokumentacja odbiorcza powinna zawierać:

– protokół odbioru części budowlanej, stwierdzający zgodność wykonania przenośnika z projektem toru jezdnego i sposobu jego mocowania wraz z załączonymi wynikami pomiarów geodezyjnych oraz rysunkiem podpisanym przez inspektora nadzoru budowlanego

– szkic sytuacyjny uwzględniający rzeczywiste odległości przenośnika od otoczenia, długość toru jednego, dojścia i przejścia, pomosty remontowe

– schemat elektryczny zasilania przenośnika z podaniem wielkości zabezpieczeń, rodzaju przewodów i wielkości przekrojów

– protokoły pomiarów elektrycznych potwierdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej oraz protokoły pomiarów rezystancji obwodów elektrycznych, podpisane przez osobę uprawnioną

– protokół prawidłowości montażu oraz przeprowadzonych prób pomontażowych przenośnika, stwierdzający zgodność montażu z instrukcją wytwórcy, poprawności działania urządzeń zabezpieczających, sterowniczych oraz układów hamulcowych


Dla przenośników eksploatowanych przed wejściem w życie rozporządzenia (12.08.2001r.) organ właściwej jednostki dozoru technicznego może uprościć i ograniczyć wymagany przepisami rozporządzenia zakres badań oraz dokumentacji.

Przenośniki, dla których eksploatujący:

– posiada dokumentację dostarczoną przez wytwórcę, o której mowa powyżej, powinny być zgłoszone do badań odbiorczych,

– nie posiada dokumentacji dostarczonej przez wytwórcę lub jest ona niekompletna, ale na przenośniku jest umieszczona tabliczka fabryczna umożliwiająca jego identyfikację, powinna być wykonana dokumentacja w formie uproszczonej; dokumentacja powinna zawierać co najmniej:

# skrócony opis techniczny przenośnika z nazwą wytwórcy, numerem fabrycznym i rokiem budowy,
# szkic przenośnika lub jego zdjęcie,
# schemat zasilania, uproszczony schemat elektryczny, rodzaje zabezpieczeń i rodzaje przewodów,
# schemat elektryczny i pneumatyczny
# protokoły pomiarów rezystancji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
# obliczenia stateczności oraz stabilności urządzeń,
# atesty na łańcuchy nośne,
# atesty materiałowe na inne elementy nośne,
# obliczenia wytrzymałościowe elementów nośnych.

– nie posiada dokumentacji wytwórcy oraz żadnych elementów identyfikacyjnych, eksploatujący przenośnik powinien złożyć pisemne oświadczenie zawierające co najmniej:

# sposób nabycia przenośnika,
# liczbę lat eksploatacji (rok budowy),
# stwierdzenie, że przenośnik ma oryginalną konstrukcję fabryczną,
# stwierdzenie, że w przenośniku nie dokonano wymiany podstawowych części i elementów nośnych

W takim przypadku organ właściwej jednostki dozoru technicznego ustala w zależności od stwierdzonego ich stanu technicznego indywidualny zakres dokumentacji i badań odbiorczych oraz badań materiałowych, wytrzymałościowych i specjalistycznych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz. U. Nr 77, poz. 827).


Materiał pochodzi z:
– udt.gov.pl

Powrót do strony głównej